Our Team

Kavi Raj Joshi

Kavi Raj Joshi

Founder and Managing Director
Sambhav Sirohiya

Sambhav Sirohiya

Founder and Chairman
Jagdish Kahdka

Jagdish Kahdka

Finance & Investment Advisor
Dipta Shah

Dipta Shah

Growth & Strategy Advisor
Jiten Shrestha

Jiten Shrestha

Executive Director
Prabha Timilsina

Prabha Timilsina

Corporate Business Manager
Kripa Paudel

Kripa Paudel

Programs & Portfolio Manager
Ayush Sharma

Ayush Sharma

Program Development Officer
Larisha Dhakal

Larisha Dhakal

Business Development Consultant
Akanchha Joshi

Akanchha Joshi

Program Operations Associate