Our Core Team

Kavi Raj Joshi

Kavi Raj Joshi

Founder and Managing Director
Sambhav Sirohiya

Sambhav Sirohiya

Founder and Chairman
Jagdish Kahdka

Jagdish Kahdka

Finance & Investment Advisor
Dipta Shah

Dipta Shah

Growth & Strategy Advisor
Jiten Shrestha

Jiten Shrestha

Executive Director
Kripa Paudel

Kripa Paudel

Programs & Portfolio Manager
Rijesh Lal Singh

Rijesh Lal Singh

Programs Associate
Rishabh Thapa

Rishabh Thapa

Business Development Associate